Cách Xác minh Tài khoản

Xác minh danh tính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo mật tối đa và bảo vệ chống lại trộm cắp danh tính và gian lận.

Bước 1

Hoàn thành các trường bắt buộc và tải lên các tài liệu cần thiết để hoàn thành hồ sơ KYC của quý vị.

Bước 2

Sau khi hoàn thành, quý vị sẽ được đưa đến trang này trong khi chúng tôi xem xét tài khoản của quý vị.

Bước 3

Quá trình xác minh tài khoản đã hoàn tất! Quý vị đã sẵn sàng giao dịch.